INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę WEBTREND LTD  z siedzibą przy UNIT 4E ENTERPRISE COURT FARFIELD PARK, ROTHERHAM ENGLAND S63 5DB .

Definicje:

 • Administrator, Sprzedawca – WEBTREND LTD,
  UNIT 4E ENTERPRISE COURT FARFIELD PARK,
  ROTHERHAM ENGLAND S63 5DB,
 • kontakt@system-biznesu.pl, tel. 512-538-119
 • E-book – (także: eBook, książka elektroniczna lub publikacja elektroniczna), e-książka – treść zapisana w formie elektronicznej, przeznaczona do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym. Plik dostarczony w postaci dokumentu PDF. Wymaga posiadania kompatybilnego sprzętu oraz oprogramowania.
 • Kupujący – kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą oraz każda inna jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
 • Produkty: ebooki, szkolenia internetowe dostępne w serwisie Sprzedawcy.
 • Serwis – witryna internetowa dostępna w Internecie pod adresem:
  • http://system-biznesu.pl
 • Szkolenie internetowe to – inaczej nauczanie przez Internet ( e-learning). Szkolenie dostarczane kupującemu w formie elektronicznej na specjalnie stworzonej platformie szkoleniowej. Korzystanie ze szkolenia nie wymaga posiadania dodatkowego oprogramowania.
 • Usługi – usługi szkoleniowe, informatyczne, marketingowe oraz inne usługi świadczone przez Sprzedawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 • Użytkownik – każda osoba korzystająca z zasobów serwisu http://system-biznesu.pl

OFERTA SERWISU

Oferta serwisu obejmuje:

 • Wydawnictwa książkowe w formie elektronicznej (eBooki) udostępniane w formie plików PDF.
 • Szkolenia internetowe udostępniane na platformie edukacyjnej Sprzedawcy (http://system-biznesu.pl) lub jego Partnerów biznesowych.
 • Usługi informatyczne, szkoleniowe oraz marketingowe świadczone w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.
 1. Sprzedający zastrzega możliwość udostępniania Produktu bez konieczności dokonywania za niego płatności po uprzednim zarejestrowaniu w Serwisie.
 2. Produkty oferowane przez Sprzedającego są Produktami wydawanymi przez WEBTREND LTD na podstawie umów zawieranych z osobami i podmiotami uprawnionymi do ich rozpowszechniania.
 3. Na wszystkie dokonane zakupy są wystawiane rachunki uproszczone lub faktury ZW. Rachunek / Faktura wystawiony/a zostanie po potwierdzeniu dokonania płatności za produkt

Uwaga. Akceptując regulamin, akceptujesz sposób dostarczenia rachunku uproszczonego w wersji elektronicznej, w formacie PDF, drogą mailową.

Ceną wiążącą jest cena podana podczas składnia zamówienia na podstronie ”Zamówienia”.

ZASADY KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH FUNKCJI SERWISU

 1. Przeglądanie danych zawartych w serwisie jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami użytkownika wobec Administratora
 2. Przeglądanie zawartości serwisu nie wymaga rejestracji.
 3. Treść serwisu jest własnością Administratora. Kopiowanie wszelkiej zawartości strony, a w szczególności opisów i zdjęć produktów w celach komercyjnych bez pisemnej zgody jest zabronione.

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRODUKTÓW

 1. Zamówienia na towary przyjmowane są w formie elektronicznej za pomocą formularza zamówienia (koszyka) dostępnego na stronie. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i podanie prawdziwych danych.
 2. Złożenie zamówienia nie wymaga założenia konta i zalogowania się. W przypadku dobrowolnego założenia w serwisie konta klienta, Kupujący jest zobowiązany do przechowywania hasła i loginu w bezpiecznym miejscu i do nieudostępniania ich osobom trzecim.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia są realizowane w godzinach pracy sklepu: pn-nd 8.00 do 20.00,
 4. Po potwierdzeniu zamówienia, kupujący otrzyma specjalnego emaila zawierającego szczegółowe dane swojego zamówienia, a w przypadku wybrania formaty zapłaty: przelew bankowy dane niezbędne do dokonania płatności,
 5. Na dokonanie zapłaty za zamówione produkty i usługi oczekujemy 72h licząc od momentu złożenia zamówienia,
 6. Złożenie zamówienia na sklepie pociąga za sobą obowiązek zapłaty,
 7. Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie otrzymania przez Administratora potwierdzenia z banku lub od operatora transakcji online (Transferuj.pl) informacji o dokonaniu płatności.
 8. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Administrator prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji lub składania zamówienia, z informacją potwierdzającą otrzymanie należności za zamówione produkty oraz informacją o sposobie pobrania produktów.

Dostawa towaru:

OPCJA 1: Aby pobrać opłacone ebooki, należy skorzystać z bezpośredniego linku zamieszczonego w treści maila otrzymanego od Administratora

OPCJA 2: Zamówione ebooki lub dostępy do szkoleń internetowych przesyłane są bezpośrednio na adres email Kupującego podany w trakcie składania zamówienia.

Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów za dostarczenie towaru i płatnościami za zamówiony towar. Zamówione produkty dostarczane są jedynie w formie elektronicznej.

Zakupione w Serwisie ebooki, można pobrać maksymalnie 5 razy w ciągu 3 dni od momentu zrealizowania przez Administratora zamówienia.

Formy płatności:

OPCJA 1: Przelewy bankowy lub pocztowy:

ING Bank Śląski nr konta: 73 1050 1953 1000 0090 3075 2498
WEBTREND LTD,
UNIT 4E ENTERPRISE COURT FARFIELD PARK,
ROTHERHAM, ENGLAND S63 5DB,
w tytule proszę podać numer zamówienia otrzymany drogą mailową

Po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Kupujący otrzyma zamówione publikacje / szkolenia internetowe oraz niezbędne instrukcje.

OPCJA 2: Przelew natychmiastowy online z wykorzystaniem serwisu – Transferuj.pl

 • Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe Administrator poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, którego zrealizowanie nie jest możliwe w przeciągu 72 godzin, Administrator dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła.
 • Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Kupującego treści niniejszego regulaminu.
 • Klient przed zakupem ebooka, lub szkolenia internetowego powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym zamierza ją odtwarzać, obsługuje format w jakim jest ona zapisana.
 • Poprzez złożenie zamówienia, Klient oświadcza, iż wyraża zgodę, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz.926 z późn. zm.) na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę WEBTREND LTD w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia.
 • Podawanie danych osobowych przez Uczestników służy wyłącznie realizacji zamówienia. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.
 • Kupujący ma w każdym czasie zapewniony dostęp do swoich danych osobowych i może zażądać ich niezwłocznego usunięcia.

PRAWA AUTORSKIE I ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW

 1. Wszystkie ebooki, oraz szkolenia internetowe udostępnione w Serwisie są chronione prawami autorskimi i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83).
 2. Zakupione ebooki, służą do ich odtwarzania i przechowywania na urządzeniach elektronicznych. Kupujący może je użytkować tylko zgodnie z przeznaczeniem.
 3. Wykorzystanie treści zakupionych produktów wymaga pisemnej zgody ze strony firmy WEBTREND LTD
 4. Wybrane ebooki, są zabezpieczone znakiem wodnym i posiadają informacje umożliwiającą identyfikację pliku z jego nabywcą.
 5. Zakupionych ebooków, oraz dostępów do szkoleń internetowych nie można udostępniać osobom trzecim za pomocą kopiowania.
 6. Klient ma prawo korzystać z produktów zakupionych w Serwisie lub udostępnionych bezpłatnie przez Administratora tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient nie może udostępniać produktów zakupionych w Serwisie innym osobom.
 7. Klient nie może i nie jest uprawniony do:
  – rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu produktów zakupionych w firmie WEBTREND LTD w całości lub we fragmencie,
  – komercyjnego wykorzystywania produktów zakupionych w firmie WEBTREND LTD
 8. Kupujący nie jest uprawniony do modyfikowania struktury pliku, zmiany jego formatu, dystrybuowania go oraz odtwarzania publicznie. Wszelkie próby łamania zabezpieczeń plików i odszyfrowywania ich zawartości są zabronione.
 9. Klient jest zobowiązany do zadbania o to, by żadne osoby nieuprawnione nie korzystały z produktów zakupionych w Serwisie w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem.
 10. W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania produktów zakupionych w firmie WEBTREND LTD niezgodnie z prawem, firma WEBTREND LTD może skierować roszczenia z tego tytułu względem Klienta.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od Serwisu lub zakwalifikowania przez program pocztowy wiadomości mailowej jako spam.

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest pisemne poinformowanie Administratora o zaistniałej sytuacji poprzez korespondencje na adres e-mail: kontakt@system-biznesu.pl We wniosku reklamacyjnym należy podać nazwę towaru, dane kupującego, datę zakupu oraz opis powodu reklamacji.
 2. Reklamacje Kupujący zgłasza w terminie 14 dni od daty zakupu produktu lub usługi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@system-biznesu.pl.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedającego i w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej nadawcy (Kupującego). Stanowisko Sprzedającego w sprawie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczne.
 4. Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez firmę WEBTREND LTD, będzie dokonywany w sposób ustalony z Klientem, w terminie do 14 dni roboczych od momentu poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na Jego korzyść.
 5. Klient będący konsumentem posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 6. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez firmę WEBTREND LTD potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Klienta.
 7. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów i usług:
  • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  • Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator serwisu oświadcza ze posiada pisemne zgody autorów ebooków, oraz szkoleń internetowych na ich sprzedaż w serwisie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy regulujące prawa konsumenta.
 3. Wszelkie uwagi do postanowień niniejszego regulaminu winny być przesyłane na adres: kontakt@system-biznesu.pl
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie. Aktualny regulamin jest zawsze dostępny w Serwisie. W przypadku wątpliwości Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedającego z prośbą o wyjaśnienie postanowień Regulaminu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową niedostępność Serwisu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.02.2016 r.